keskiviikko, 7. lokakuu 2015

Ryhmäpuheenvuoro hallituksen kärkihankkeista

Pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista                                        

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro

Hallitus on linjannut kärkihankkeitaan ja niille ohjattavaa rahoitusta. On heti alkuun syytä ihmetellä, mistä tämä rahoitus tarkalleen ottaen tulee.

On myös syytä ihmetellä, mikä kärkihankkeiden tarkoitus on. Esimerkiksi koulutuksesta hallitus leikkaa kautensa aikana kumulatiivisesti jopa kolme miljardia, ja antaa tästä sitten takaisin kärkihankkeena kymmenesosan. Kärkihankkeet ovat tilapäisiä, mutta leikkaukset ovat pysyviä.

Miten tällaisella toiminnalla voi Suomesta tulla ”modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa”, kuten hallitus hurskaasti toivoo?

*

Vasemmistoliitto haluaa aidosti investoida tulevaisuuteen. Yksi tärkeimmistä keinoista on huolehtia siitä, että yhtään nuorta ei syrjäytetä, vaan kaikille osoitetaan nuoren kykyjen mukaan työ-, koulutus-, työharjoittelu- tai kuntoutuspaikka.

Nyt hallitus on nimennyt nuorisotakuun uudelleen yhteisötakuuksi, ja leikkaa samalla yli puolet sen rahoituksesta, vaikka työttömyys on huipussaan.

Samaan aikaan Suomen vientiteollisuus yskii. Se saadaan nousuun ainoastaan uusilla innovaatioilla, tutkimuksella ja tuotekehityksellä. Mitä tekee hallitus? Leikkaa Tekesin toimintarahoista lähes kolmanneksen. Leikkaa yliopistoilta. Leikkaa kilpaillusta tutkimusrahoituksesta, koska haluaa ohjata rahoitusta itse valitsemilleen aloille.

Innovaatiot eivät synny pakotetusti. Siksi hallituksen logiikkaa on todella vaikea ymmärtää tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa todella olisi satsattava koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutusjärjestelmien uudistaminen ja uudistusten riittävä rahoitus, joustavat opinpolut ja elinikäinen oppiminen, toimiva aikuiskoulutus sekä kaikille avoimet oppimisympäristöt ja verkkokurssit ovat Vasemmistoliiton keinoja luoda koulutuksen kautta innovaatioita, työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

*

Rohkeammat panostukset työllistämiseen ovat tämänhetkisen suurtyöttömyyden aikana aivan välttämättömiä.

Toivomme parlamentaarista työryhmää valmistelemaan perustulokokeilua. Perustulo on keskeinen keino työn ja sosiaaliturvan joustavaan yhdistämiseen, eikä kokeilua pidä vesittää hallituksen esittelemillä työttömiä kurittavilla toimilla. Perustulon tason tulee olla riittävän korkea ja kokeilujoukon riittävän monipuolinen, jotta kokeilusta saadaan vertailukelpoisia tuloksia

Hallituksen suunnitteleman keppityöllistämisen eli sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisäämisen sijaan tulisikin keskittyä uusiin keinoihin, joilla työmarkkinatukea voitaisiin joustavammin käyttää työllistämisen tukemisessa. Esimerkiksi viime hallituskaudella lanseerattu työttömyysturvan 300 euron suojaosa on selvitysten perusteella kannustanut tuhansia työttömiä osa-aikaiseen työhön.

Ruotsissa sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi ovat lisääntyneet sellaisissa työpaikoissa, joissa on siirrytty kokeilemaan kuuden tunnin työpäivää entisellä palkalla. Tätä kohti olisi siirryttävä myös Suomessa. Työpäivää lyhentämällä on myös mahdollista jakaa työtä useamman työntekijän kesken ja vähentää työttömyyttä.

Esitämmekin työajan lyhentämisen kokeilua mukaan kärkihankkeisiin.      

*

Kun hallitus loi kärkihankkeitaan, ei tämänhetkisen pakolaiskriisin laajuudesta tiedetty vielä mitään. Kotouttamispolitiikan tulisi nykytilanteessa ehdottomasti olla yksi hallituksen kärkihankkeista.

On hyvä, että hallitus toimi kuten muun muassa edustaja Sarkkinen jo aiemmin esitti, ja perusti turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksen Tornioon. On sekä turvapaikanhakijoiden että Suomen etu, että kaikki turvapaikanhakijat rekisteröidään heti maahantulon yhteydessä.

Panostuksia tulisi silti roimasti lisätä maahanmuuttajien kielikoulutukseen, osaamisen tunnustamiseen ja muuntokoulutuksen järjestämiseen, yksin tulevien lasten ja nuorten tukemiseen, työharjoittelumahdollisuuksien kehittämiseen ja asumisjärjestelyihin. Kotouttamistoimenpiteet pitäisi aloittaa jo turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana.

Sen sijaan, että hallitus aikoo ministeri Mäntylän kaavailemalla tavalla asettaa ihmisiä keskenään eriarvoiseen asemaan perustuslain vastaisesti, sen olisi syytä ottaa kotouttaminen olennaiseksi osaksi koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa. Useat tutkimukset osoittavat, että kotouttamiseen satsatut eurot maksavat itsensä takaisin, kun maahanmuuttajat oppivat kielen, integroituvat yhteiskuntaan, saavat koulutusta ja työllistyvät.

Siksi olisi hyvä, että kaikki eduskuntapuolueet löytäisivät yhteisymmärryksen siitä, kuinka paljon kotouttamiseen tarvitaan lisäresursseja tulevien vuosien aikana.

*

Vasemmistoliitto siis näkee, että nyt tulisi keskittyä panostamaan koulutukseen, tutkimukseen, nuorisotakuuseen, työllistämiseen, työhyvinvointiin ja kotouttamiseen. Kaikki nämä ovat satsauksia tulevaisuuteen.

Me rahoittaisimme nämä panostukset esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia keinoja harmaan talouden torjumiseksi, tukkimalla verovuotojen väyliä veroparatiiseihin ja luomalla pääomaverotukseen tuloverotuksen kaltaisen progression.

Lisäksi nämä osaamiseen tähtäävät kärkihankkeet kääntäisivät työllisyyden kasvuun ja toisivat valtiolle verotuloja. Leikkauspolitiikka ei ole ainoa vaihtoehto. Leikkaaminen johtaa vain uuteen leikkaamiseen.     

perjantai, 18. syyskuu 2015

Työtä, ei leikkauksia!

Työllisyyden edistäminen on yksi hallituksen tärkeimpiä kärkihankkeita. Hallitus on jo aiemmin ilmoittanut toteuttavansa työelämäuudistuksen, jossa esimerkiksi työttömyysturvaa alentamalla vähennetään työttömyyttä. Epäselväksi jää, miten työttömien asemaa heikentämällä syntyy uusia työpaikkoja.

 

Viime viikolla hallitus sitten julkaisi kiristyspakettinsa, jonka on määrä korvata omaan mahdottomuuteensa kariutunut yhteiskuntasopimus. Paketilla tähdätään kilpailukyvyn parantamiseen. Se revitään suoraan työntekijöiden selkänahasta palkallisten vapaa- ja sairauspäivien sekä sunnuntaikorvausten menetyksenä ja lomien lyhenemisenä.

 

Samanaikaisesti työttömyys on räjähtämässä käsiin. Työllisyysmäärärahat ovat erityisesti suurilla alueilla kuten Uudellamaalla loppuneet kokonaan jo kesällä. Muuallakin Suomessa palkkatukihakemuksista voidaan myöntää vain murto-osa. Lisätalousarviossaan hallitus yrittää korjata jo tapahtunutta vahinkoa, mutta riittämättömin panostuksin.

 

Työttömyyskorvauksia maksetaan Suomessa vuodessa jo lähes yhtä paljon kuin valtio ottaa velkaa. Ihmisten työllistymiseen panostava politiikka ei vain pienentäisi valtion menoja, vaan lisäisi verotuloja.

 

*

 

Nuoria työttömiä on paljon. Nuorten on vaikea kiinnittyä työelämään ilman vaadittavaa työkokemusta. Työkokemusta ei saa ilman työpaikkaa. Nuorilla työharjoittelijoilla saatetaan teettää varsinaisille työntekijöille kuuluvia työtehtäviä ilman palkkaa, mutta aitoa oppisopimuskoulutusta on tarjolla vain vähän.

 

Yli viisikymppisen sanotaan olevan lähes mahdotonta työllistyä Suomessa. Tämä johtuu usein työnantajien asenteista. Työnantajat saattavat pelätä sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Suomessa ikääntyneillä on myös löyhempi työttömyysturva kuin vaikkapa Ruotsissa. Ikääntyneet työntekijät irtisanotaan taloudellisten vaikeuksien myötä selvästi herkemmin.

 

Myös naisten työllistyminen takkuilee. Synnytysikäisiä naisia palkataan samanikäisiä miehiä enemmän määräaikaisiin työsuhteisiin. Naiset myös käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Erityisesti kotihoidon tuella pidetyn hoitovapaajakson on nähty aiheuttavan eriarvoisuutta naisten välille ja liian pitkiä, palkkaan ja eläkkeeseen vaikuttavia katkoja naisten työuriin.

 

*

 

Mitä hallituksen sitten pitäisi tehdä eri väestöryhmien työllisyyttä edistääkseen? Ainakin perua työllistymistä ja töissä pysymistä vaikeuttavat suunnitelmansa, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, työntekijän koeajan pidentämisen, vuorotteluvapaajärjestelmän murentamisen ja vuoden määräaikaisen työsuhteen sallimisen ilman perusteita.

 

Työelämä on monin tavoin murroksessa. Epätyypillisistä työsuhteista on tulossa yhä tyypillisempiä. Työllistämispolitiikkaan tarvitaan uudenlaisia näkemyksiä. Uudet työpaikat eivät synny työttömiä rankaisemalla tai työn ehtoja huonontamalla.

 

Työaikapankkien käyttöönotto, työn jakaminen työaikaa lyhentämällä, työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen, vuorotteluvapaan kehittäminen ja joustavat aikuisopiskelumahdollisuudet ovat keinoja vastata tämän päivän työelämän haasteisiin ja parantaa työelämän laatua.

 

Ainakin yksi hyvä esitys hallitusohjelmasta löytyy: perustulokokeilu. Hyvin toteutettuna perustulo toisi kaivattua joustavuutta työelämään ja antaisi pohjaa myös sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiselle.

 

perjantai, 11. syyskuu 2015

Lähihoitajan tuottavuusloikka

Hallitus ilmoitti tiistaina leikkauksista sairausloma-, sunnuntai- ja ylityökorvauksiin sekä arkipyhiin. Esitetyt muutokset kohdistuvat erityisesti julkisen sektorin matalapalkkaisiin, kolmivuorotyötä tekeviin naisiin. 

Illalla kotona kaivoin vuoden 2008 tilinauhani esiin ajalta, jolloin työskentelin vielä terveyskeskuksen vuodeosastolla lähihoitajana. Vuosipalkka oli tilinauhassa 24 761 euroa, josta lisiä 4558 euroa. Aikaisemmin päivällä pääministeri Sipilä sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ”pienpalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla sunnuntailisä muodostaa aika ison osan palkasta, että sen takia me päädyttiin 75 % (leikkaukseen) eikä 50 % mikä meillä oli se alkuperäinen ajatus tässä”. Kovin huomaavaista, ajattelin. 

Olen viettänyt osastolla työkavereiden ja potilaiden kanssa päiviä, öitä, viikonloppuja ja useita juhlapyhiä. Juhannuksen kruunasivat potilaille grillatut makkarat, vappuna ilahduttivat ilmapallot, sima ja munkki, jouluaattona osastolla raikuivat joululaulut ja uuden vuoden yönä toivoimme, että potilaat nukkuisivat rauhallista yöunta rakettien räiskyessä taivaalla.

Kotona oma perhe vietti juhlapyhiä ilman äitiä. Ammatinvalintakysymys, sanoo moni.  Pyhätyökorvaus on kuitenkin korvaus poikkeuksellisista työajoista. Ajoista, jolloin perheet ja ystävät kokoontuvat yhteen viettämään pyhäpäivää tai nukkuvat rauhaisaa unta.

Vatsatauti iskee lähes aina yöllä. Minäkin sairastuin aamuyön tunteina. Vessanpöntöllä roikkuessa mietin tulevan päivän iltavuoroa. Vuoro alkaisi vasta iltapäivällä kahdelta, joten selviäisin varmasti. Aamupäivällä soitin osastolle ja kerroin sairastumisestani. Osastonhoitaja kauhistui. ”Et varmasti tule töihin. Muuten täällä on koko osasto vatsataudissa.” Ja tottahan se oli. Jäin viettämään sairauspäivää kotiin ja säästin osaston vanhukset sekä työyhteisön vatsataudilta. Nyt sairauspäivä vatsataudissa tulee palkattomaksi.  

Hoitoalalla, poliisissa ja pelastustoimessa työskentelee joukko ihmisiä, jotka tekevät äärettömän tärkeää työtä, vuorokauden ympäri, arkena ja pyhänä. Moni ajattelee, että nämä ammatit ovat kutsumusammatteja. Ja niin varmasti ovatkin. Mutta kutsumus ei elätä ketään. Tehdystä työstä on maksettava palkka, ja tilinauhan summa kertoo myös työn arvostuksesta.

Keittiön pöydän äärellä tilinauhaa pyöritellessäni laskin, mitä hallituksen suunnittelemat muutokset olisivat tarkoittaneet vuoden 2008 tilipussissani. Pyhälisien leikkaus, arkipyhien ja mahdollisten sairauslomarahojen menetys olisivat keventäneet tilipussiani lähes 1300 euroa vuodessa, reilut 5 % vuosituloistani, eli yhden tuottavuusloikan verran. Melkoinen loikka yhdelle lähihoitajalle.        

 

              Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Viikkolendessä 11.9.2015

 

 

 

lauantai, 23. toukokuu 2015

Sairaanhoitajan vastaanoton säilyttävä maksuttomana palveluna

Sairaanhoitajan vastaanottomaksut nousivat keskusteluun kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Kaupunginhallitukselle annetussa esityksessä oli määritelty sitova omistajaohjaus, jolla käytännössä olisi ohjeistettu Riihimäen kaupungin edustajia yhtymähallituksessa suhtautumaan myönteisesti ehdotukseen hoitajakäyntien maksullisuudesta. Kaupunginhallituksessa asiasta ei oltu yksimielisiä ja asia jäi pöydälle muun muassa lisäselvityksiä varten.
 
Mielestäni on päivänselvää, että terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanoton tulee olla maksuton matalan kynnyksen palvelu. Maksut olisivat kohtuuttomia monille kuntalaisille, kuten eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille, perheenäideille ja pienituloisille perheille. Vaarana on, että ihmiset jättävät itsensä hoitamatta, jos käynneistä tulee maksullisia. Myös monesti aiheellinen seurantakäynti sairaanhoitajan luona jää taatusti helposti väliin, jos se on maksullinen.
Esityksen mukaan maksut olisi tarkoitus rajata kolmeen kertaan vuodessa, yhden maksun ollessa 9,30 euroa. Summa saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta monelle se on iso summa.
 
Hyvinvointivaltiomme kivijalkana on ollut se, että verot maksetaan maksukyvyn mukaan ja näillä verovaroilla tuotetaan julkiset palvelut, jotka tulisi olla kaikille yhdenvertaiset. Aikojen saatossa tämä kivijalka on valitettavasti rapautunut. Kuntalaisemme ovat hyvin eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen suhteen. Työssäkäyvillä on maksuton, osin julkisilla varoilla tuotettu, työterveyshuolto, jossa avun saa nopeasti. Työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja kotiäidit julkisten palveluiden käyttäjinä joutuvat usein jonottamaan terveydenhuoltopalveluihin. Hoitajavastaanoton muuttaminen maksulliseksi kasvattaisi eriarvoisuutta entisestään.
 
Hoitajamaksuja perustellaan sillä, että lääkäreiltä on siirretty paljon tehtäviä hoitajille. Sairaanhoitajien vastaanotolla käyntien määrien voidaan olettaa kasvavan, ja lääkärikäyntien määrän vastaavasti vähenevän tehtäväsiirtojen edelleen jatkuessa perusterveydenhuollossa. Vaikka tehtäviä on siirretty hoitajille, se ei kuitenkaan näy hoitajan palkassa millään lailla.
Hoitajamaksujen tarpeellisuutta on perusteltu puheissa ja kirjoituksissa työn arvostuksen lisäämisellä. Itse kyllä arvostan laadukasta, maksutonta ja julkista terveydenhuoltoa ja olen siitä ylpeä.
Hoitajamaksuja perustellaan myös huonolla taloustilanteella. On kuitenkin muistettava, että sairaanhoitajakäynnit ovat mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä ja pitkäaikaissairaiden, kuten diabeetikoiden ja reumapotilaiden, hoitotasapainon ylläpitämistä. Ennaltaehkäisy jos mikä tuo säästöjä.
 
Kaiken kaikkiaan esitys sairaanhoitajavastaanoton maksullisuudesta on huono ja huonosti valmisteltu, eikä sen pidä mennä läpi. Jos maksuja aletaan periä, kostautuu se varmasti myöhemmin kasvaneina kustannuksina, kun ihmiset jättävät itsensä hoitamatta. Hyvin hoidettu potilas tuo aina säästöä kunnille.

maanantai, 19. tammikuu 2015

Paperittomilla oikeus laajempiin terveydenhuollon palveluihin

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen esitteli tällä viikolla eduskunnassa esityksen, joka parantaisi paperittomien ihmisten oikeuksia terveydenhoitoon, kun se velvoittaisi kunnat laajentamaan terveydenhoitopalveluja koskemaan heitä. Nykyisin paperittomilla on oikeus ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Uusia palveluja olisivat välttämättömät lyhytkestoiset terveyspalvelut, kuten raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikaissairauksienkin hoito joissakin tapauksissa. Alaikäiset saisivat kaikki samat terveyspalvelut kuin suomalaisetkin. Lakimuutos koskisi vain EU:n ulkopuolelta tulevia paperittomia henkilöitä.

Keskustelu asiasta on paisunut ja jakanut ihmiset kahteen leiriin, puolesta ja vastaan. Toisten, kuten Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin, mielestä paperittomasti Suomessa oleville kuuluu vain paluulippu kotimaahan. Missä on solidaarisuus ja inhimillisyys ihmistä kohtaan? On kyse ihmisoikeuksista, jotka koskevat kaikkia. Suomi monien muiden maiden lailla on sitoutunut YK:n ihmisoikeussopimusten ja Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan noudattamiseen. Näiden sopimusten toimeenpanoa valvovat kansainväliset elimet ovat useita kertoja huomauttaneet, että Suomen nykyinen pelkän kiireellisen hoidon turvaava taso ei ole riittävä. Kaikkien Suomessa asuvien kannalta on terveysriski, jos kaikkia Suomessa asuvia ei hoideta kunnolla. Myös lääkäriliiton kanta on, että lakiuudistus on välttämätön.

Paperittomien ihmisten hoito Euroopassa

Muualla Euroopassa paperittomien terveydenhuolto on osittain Suomea paremmalla tolalla.

Ainakin Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa ja Italiassa luvatta maassa oleskelevilla on oikeus kiireellisen hoidon lisäksi myös laajempiin terveydenhuollon palveluihin. Näin myös Saksassa, jossa tosin hoitoa tarvitsevat eivät juuri hakeudu palvelujen piiriin, koska hoitohenkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa poliisille palveluja käyttävistä laittomasti maassa olevista henkilöistä. Jos lakiesitys toteutuu Suomessa, säilyy terveydenhuollon henkilökunnan salassapitovelvollisuus, joka estää tiedon antamisen annetusta palvelusta ulkopuoliselle. Jo pelkkä tieto siitä, että henkilö on saanut terveydenhuollon palveluja, on salassa pidettävä. Laissa on tosin säädetty poikkeus, jos on syytä epäillä vakavaa rikosta tai lastensuojelun tarvetta.

Vuoden 2012 puoliväliin saakka Espanjan terveydenhuolto perustui universaaliin järjestelmään, jossa kaikki maassa olevat henkilöt, mukaan lukien luvattomasti maassa oleskelevat, olivat oikeutettuja terveydenhuollon palveluihin. Palvelut olivat käyttäjälle maksuttomia kattaen osin myös lääkärin määräämät lääkkeet. Talouskriisin seurauksena vuonna 2012 hoitoon pääsyä rajoitettiin siten, että maassa ilman laillista oikeutta oleskelevat noin 150 000 ulkomaalaista menettivät oikeuden käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja.

Helsinki on esimerkillisesti ensimmäisenä kaupunkina Suomessa alkanut järjestää laajat terveydenhuollon palvelut raskaana oleville naisille ja alle 18-vuotiaille lapsille. Koska resursseja ei ole tämän johdosta lisätty, ovat kustannukset laskennallisia. Helsingin terveydenhuollossa uusi järjestely on näkynyt lähinnä jonojen hyvin vähäisenä pitenemisenä.

Suurin osa paperittomista helsinkiläisistä jatkaa ilmeisesti kuitenkin edelleen Global Clinicillä käyntiä. Se on paikka, jossa paperittomat voivat saada perusterveydenhoitoa maksutta. Osittain syynä voi olla se, että kyseinen paikka on osoittautunut luotettavaksi, eivätkä paperittomat viranomaisten pelossa uskalla siirtyä kunnalliseen terveydenhuoltoon, vaikka heillä nyt siihen oikeus olisikin. Toisaalta syynä voi olla se, että palvelut ovat julkisella maksullisia, ja niihin ei ole varaa.

Keitä paperittomat ovat?

Paperittomat ihmiset näyttäytyvät helposti vain epämääräisenä ihmisjoukkona, jota on helppo vastustaa. Onkin syytä miettiä keitä he ovat, mistä he ovat tänne tulleet ja miksi.

Syyt laittomasti maassa olemiseen ovat moninaisia.

Jos aluksi oleskeluluvan saaneen ulkomaalaisen elämäntilanne muuttuu, eikä alkuperäistä maahan tulon syytä enää ole olemassa, voidaan oleskelulupa evätä. Ihminen saattaa kuitenkin haluta jäädä Suomeen, jos elämä täällä on vakiintunut. Tällainen ihminen on voinut saada oleskeluluvan alun perin työn, opintojen, perhesiteen tai turvapaikkahakemuksen perusteella.

Paperittomien joukossa on myös kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, laillisesti viisumilla maahan tulleita, mutta viisumin umpeuduttua luvatta jääneitä, ja maahan salakuljetettuja henkilöitä.

Romanian ja Bulgarian romanit ovat usein maassa laillisesti, sillä EU-kansalaisina heillä on oikeus oleskella täällä kolme kuukautta. Terveydenhuollon suhteen he ovat kuitenkin paperittomia. Koska he eivät ole saaneet kansallista sairausvakuutuskorttia, eivät he ole oikeutettuja terveydenhoitoon myöskään Suomessa. Myös monet oleskelulupaa odottavat ovat terveydenhuollon suhteen paperittomia.

Avioliitto itsessään ei takaa oleskelulupaa, ja niinpä kaikilla avioliitossa suomalaisen kanssa olevilla ulkomaalaisilla ei syystä tai toisesta ole oleskelulupaa. Pariskunta voikin päätyä siihen, että toinen jää Suomeen luvatta. On tapauksia, joissa on ensin arveltu että kyseessä on valeliitto ja oleskelulupa on evätty. Kun pari on jatkanut yhteiseloa luvatta ja asia on tullut ilmi, on hallinto-oikeus vahvistanut avioliiton aidoksi.

Jos luvattomasti maassa oleva nainen saa lapsen, ei lapsella tällä hetkellä ole oikeutta raskauden seurantaan, vaikka isä olisi suomalainen. Raskauden ajan seuranta on kuitenkin tärkeää niin äidin kuin syntyvän lapsenkin kannalta, sillä sen avulla todetaan riskiraskaudet ja sairaudet, ja joissain tapauksissa pelastetaan äitien ja vauvojen henkiä.

Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden kokonaismäärää on vaikea arvioida.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa on tuhannesta viiteen tuhanteen paperitonta, jos asiaa katsotaan terveydenhuollon palvelujen kannalta. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on toisaalta arvioinut Helsingissä mahdollisesti olevan kaikkiaan noin 5000 joko luvatta oleskelevaa tai muusta syystä vailla oikeutta terveydenhuoltoon olevaa ulkomaalaista. Arviossa on oletettu, että näistä noin 2000—3000 olisivat ilman oleskelulupaa. Loput näistä henkilöistä olisivat EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulleita opiskelijoita, joiden vakuutusturva on puutteellinen, sekä ilman vakuutusturvaa olevia EU-kansalaisia. Arvioidun määrän on myös sanottu olevan todennäköisesti liian suuri. Sellaisia henkilöitä, joilta puuttuu oikeus muihin terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon, lienee maassa noin 1 000—2 000. Luku pitää sisällään sekä maassa luvattomasti oleskelevat ihmiset että vailla sairaanhoitokorttia olevat EU-kansalaiset.

Terveysturismi epätodennäköistä

Me Suomessa uskomme, että meillä on niin mahtava ja toimiva terveydenhuolto, että koko muu maailma haluaa tulla tänne hoitoon. Näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan ainakaan lääkäriliiton mukaan. Jos lakiesitys toteutuu, ei siis ole todennäköistä, että niin sanottu terveysturismi räjähtää käsiin.

Minä annan täyden tukeni peruspalveluministeri Huovisen lakiesitykselle. Mielestäni pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat syynä laittomalle maahantulolle ja mitkä ovat ne keinot, joilla sitä voitaisiin ehkäistä. Laittomasti maassa olevat ovat kuitenkin ihmisiä, ja ansaitsevat saman tasoisen terveydenhuollon, kuin kaikki muutkin.